זכאות לדיור ציבורי

הדיור הציבורי בישראל אמור להציע פתרונות דיור לאוכלוסיה שאינה יכולה להרשות לעצמה אפשרויות דיור בשוק החופשי. הזכאות לדיור ציבורי נקבעת בהתאם לקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון. מלאי הדירות בשכירות בדיור הציבורי מצומצם מאוד, בייחוד ביישובים במרכז הארץ, ולא מספיק כדי לספק קורת גג לכל מי שאינו יכול להרשות לעצמו אפשרויות דיור בשוק החופשי. הדירות לשיכון ציבורי מופקדות בידי החברות המשכנות: עמידר, עמיגור, חלמיש, שקמונה, חל"ד ושיכון ופיתוח.

מי זכאי?

תושבי ישראל שאין ולא היה להם אחרי יום 01.06.1971 בנפרד או במשותף עם אדם אחר זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה או בדירה הנמצאת בשלבי בנייה, ולא קיבלו כל סיוע ממשלתי לדיור לאורך השנים.

זכאות לדירה בשכירות בשיכון הציבורי ניתנת לחסרי דירה בלבד אשר עונים על אחד הנתונים הבאים:

 • משפחות ומשפחות חד הוריותבעלות שלושה ילדים לפחות, הממצות את כושר השתכרות ומקבלות גמלת הבטחת הכנסה או שהכנסתן אינה עולה על ההכנסה המזכה המתעדכנת מעת לעת.
  1. משפחות שיש להן שלושה ילדים לפחות.
  2. משפחות שצברו 1,400 נקודות או יותר.
  3. משפחות אשר במשך 24 החודשים הקודמים למועד הגשת הבקשה התקיימו מגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) או התקיימו מהכנסה מעבודה וגמלת השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

   

 • נכים:אנשים המרותקים לכיסאות גלגלים העונים לאחד או יותר מהתנאים הבאים יהיו זכאים לשיכון ציבורי:
  1. משפחה שבה אחד מבני הזוג הוא נכה הרתוק לכיסא גלגלים או יחיד נכה הרתוק לכסא גלגלים ובתנאי שסך הכנסותיהם אינו עולה על השכר הממוצע במשק.
  2. זוג נשוי שאחד מבני הזוג נכה וזכאי לקצבת אי כושר השתכרות יציבה בשיעור של 75% מהמוסד לביטוח לאומי כמשפחה וסה"כ הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי ולהם שני ילדים ומעלה.
  3. זוג נשוי, שאחד מבני הזוג נכה וזכאי לקצבת אי כושר השתכרות יציבה בשיעור של 75% מהמוסד לביטוח לאומי כמשפחה וסה"כ הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי ולהם ילד אחד לפחות שמקבל גמלת נכות בשיעור של 100% מהמוסד לביטוח לאומי.
  4. זוג נשוי מעל חמש שנים ללא ילדים, שכל אחד מבני הזוג נכה וזכאי לקצבת אי כושר השתכרות יציבה בשיעור של 75%.
  5. זוג נשוי שכל אחד מבני הזוג נכה וזכאי לקצבת אי כושר השתכרות יציבה בשיעור של 75% ולהם ילד אחד לפחות (לא כולל הריון).

   

 • עולה: אדם שהוא בעל תעודת עולה או מי שכלול בתעודת עולה ובתנאי שהוא בתוך תקופת זכאותו לדיור ציבורי – יכול להיות זכאי לדיור ציבורי לעולים.
 • קשישים: קשישים המתקיימים מקצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי יכולים להיות זכאים לדיור ציבורי מוגן ל'גיל הזהב'.
 • הכרח רפואי: משפחות ויחידים הגרים בשכירות מסובסדת וקיים הכרח רפואי להחלפת דירתם על-פי חוות דעת יועץ רפואי של משרד הבינוי והשיכון.
 • צפיפות דיור: משפחות הגרות בשכירות מסובסדת עוד לפני יום 01.01.1994 וסובלות מצפיפות דיור.

אישורי הכנסה נדרשים לצורך הזכאות

 • קצבת הבטחת הכנסה – יש להציג מסמכים 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 • קצבת השלמת הכנסה – יש להציג מסמכים 12 חודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 • קצבת אי כושר השתכרות יציבה של 75% – יש להציג מסמכים בעבור החודש שקדם להגשת הבקשה.
 • שכר מעבודה – יש להציג מסמכים ששה חודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 • קצבת נכות זמנית יש להציג מסמכים 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה.

אופן חישוב ההכנסות לצורך זכאות

 • החישוב לצורך קביעת זכאות לדירה בשכירות מתבסס על ההכנסות ברוטו, אך לא מביא בחשבון את הרכיבים הבאים:
  • פדיון חופשות.
  • בונוס כספי תלת חודשי, חצי שנתי, שנתי.
  • משכורת 13.
  • קצבת ילדים.
  • קצבת ניידות.
  • קצבת ילד נכה.
  • השתתפות בהחזר הוצאות למשפחות אומנה.
  • הבראה.
  • ביגוד.
  • גמלת שירותים מיוחדים.
  • גמלת מוגבלות קשה.

חשוב לדעת

 • הזכאות ניתנת ביישוב המגורים של מבקש הסיוע.
 • תוקף הזכאות לדיור ציבורי הוא שנתיים (כמצוין בתעודת הזכאות), כל עוד לא הפכו הזכאים לבעלי דירה או בעלי חלק בדירה.
 • חודשיים לפני תום תוקף הזכאות, תישלח לזכאים הודעה על הצורך בחידוש הבקשה.
 • הזכאות מאפשרת קבלת שתי הצעות לדירות בדיור הציבורי. זכאים שיסרבו לשתי הצעות לדירות תקניות לא יהיו זכאים להצעות נוספות עד תום תקופת זכאותם עקב סירובם. באפשרות מנהל מחלקת האכלוס לשקול הצעה שלישית לפי שיקול דעתו עבור אותו אדם המסרב ולתעד זאת בתיק של אותו אדם.
 • לאחר הוצאת תעודת הזכאות, קבלת הדירה בפועל תלויה ברשימת ההמתנה באיזור המגורים, ובהתאם למספר הדירות הפנויות באיזור המגורים, בזמן ההמתנה לקבלת הדירה זכאים הממתינים לסיוע בשכר דירה, באחריות המחוז המטפל להנפיק תעודת זכאות עם סיוע בשכר דירה.
 • זמן ההמתנה באזור המרכז עשוי להימשך מספר שנים, בעוד שבפריפריה זמן ההמתנה קצר הרבה יותר.
 • דיירי השיכון הציבורי המעוניינים לעבור לשכירות פרטית יגישו בקשה לאחת מהחברות המעניקות שירותי סיוע בשכר דירה.

חברות המאכלסות

 • החברות המאכלסות הן חברות המנהלות את השכירות בשיכון הציבורי עבור משרד הבינוי והשיכון ופועלת לפי הנחיותיו מעת לעת.
 • החברות המאכלסות כיום:
  • חברת עמידר.
  • חברת עמיגור.
  • חברת פרזות.
  • חברת חלמיש.
  • חברת שקמונה.
  • חברת חל"ד.
  • חברת שו"פ.
  • חברת שמירה וביטחון.
 • קבלת קהל ומענה טלפוני בנושאי סיוע בדיור במחוזות המשרד ובחברות המאכלסות
 • תנאי לקבלת סיוע בשכר דירה הוא הצגת אישור של החברה המאכלסת על החזרת הדירה לחברה המאכלסת.
 • החברה המאכלסת תמסור לזכאים את תעודת הזכאות כשעליה חותמת המגדירה את התאריכים שבהם היו דיירי החברה המאכלסת ומציינת את מועד החזרת הדירה לחברה.

ביטול/ויתור על הזכאות

נתונים המבטלים זכאות בתוקף:

 • נמצא כי קיימת בעלות על דירה או חלק בדירה של הזכאי.
 • נמצא כי הייתה לזכאי דירה שנמכרה לאחר מועד האישור לקבלת או החלפת הדירה.
 • נמצא כי הזכאי מימש סיוע לרכישה שניתנה לאחר מועד האישור לקבלת או החלפת הדירה.
 • נמצא כי בוצע סיוע "בהתיישבות" לאחר מועד האישור לקבלת או להחלפת דירה.
 • נישואין של המבקש הראשי לזכאות (במשפחות חד הוריות).
 • נישואים של ילד שיש בהם בכדי לשנות את תנאי הזכאות למשפחה.
 • פטירה של אחד מהמבקשים עבורו ניתנה הזכאות.

ארגוני סיוע

מידע נוסף בפורטל זכויות הדיור הציבורי באתר כל זכות

תגובה אחת ל-“זכאות לדיור ציבורי

 1. פינגבק: מה בוער עם רינו צרור – אטיאס מגיב לבית הדין העממי לדיור הציבורי | מאבק הדיור הציבורי·

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s